Nedjeljko Mrakovčić, Predsjednik Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije

 

Povodom evidentnih nepravilnosti u radu Izbornog povjerenstva i Radnog predsjedništva Izborne skupštine Hrvatskog pčelarskog saveza,(HPS) održane 07. travnja 2018. godine u Zagrebu kao i nezakonitog zakidanja prava na zastupanje predstavnika članova Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije (UPU PGŽ) u tijelima HPS-a, UPU PGŽ, je podnijela žalbu Upravnom odboru HPS-a u cilju ispravljanja uočenih propusta i omogućenja uživanja zakonskog prava na zastupanje u Upravnom ofboru HPS-a. Tekst predmetne žalbe, zajedno s priloženim dokazima navodimo u nastavku.

 

UDRUŽENJE PČELARSKIH UDRUGA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Mali Kijec 35, 51513 OMIŠALJ

OIB 89476729651, IBAN: HR 0724020061100758715 Erste Banka

Predsjednik: Nedjeljko Mrakovčić

Tajnik: Mirko Almaši, E-mail mirko.almasi@gmail.com

 

HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ

UPRAVNI ODBOR

Pavla Hatza 5, 10000 ZAGREB

N/P Željko Vrbos, Predsjednik HPS-a

 

PREDMET:          Žalba na rad i postupanje Izborne komisije i Radnog predsjedništva na Izbornoj skupštini Hrvatskog pčelarskog saveza (HPS) 07.04.2018. godine u Zagrebu

 

 

Poštovani gospodine Predsjedniče!

 

Ovim putem izjavljujemo formalnu Žalbu Upravnom odboru Hrvatskog pčelarskog saveza (UO HPS) na rad i postupanje Izborne komisije i Radnog predsjedništva na Izbornoj skupštini Hrvatskog pčelarskog saveza (HPS) 07.04.2018. godine u Zagrebu. Posebno se to odnosi na postupanje Predsjednika Izborne komisije, g. Sanjina Žarkovića, koji je površno, neutemeljeno i bez dokaza donio odluku da „Biopčela“, Udruga za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike iz Rijeke, nije punopravni član HPS-a te je na taj način posljedično zakinuto, Statutom HPS-a zajamčeno pravo izbora većine pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije (PGŽ) da ih u UO HPS-a, u narednom mandatnom razdoblju predstavlja g. Nedjeljko Mrakovčić. Iz istog razloga izražavamo i žalbu na rad Radnog predsjedništva na istoj Izbornoj skupštini, a u nastavku dajemo Obrazloženje sa svim kronološkim obilježjima i materijalnim dokazima kojima podupiremo ovu žalbu.

 

 

OBRAZLOŽENJE

 

Dana 07.04.2018. godine u hotelu „Antunović“, Zagrebu, održana je Izborna skupština Hrvatskog pčelarskog saveza (HPS) na kojoj se biralo novo rukovodstvo Saveza u slijedećem četverogodišnjem mandatu. Na istoj je zapaženo mnogo nepravilnosti u radu predsjednika Radnog predsjedništva i Izborne komisije.

 

Tijekom skupštine i nakon poduže rasprave na samom početku Skupštine, pod točkom Prihvaćanje Poslovnika o radu izborne skupštine HPS-a (što je trajalo dulje od sat vremena), usvojen je predmetni Poslovnik, premda su tijekom rasprave čitane dvije različite verzije prijedloga Poslovnika. Jedna stara verzija Poslovnika o radu Izborne Skupštine iz 2014. godine (kako je to naglasio Predsjednik Radnog predsjedništva Skupštine (ona inače ne postoji, već ista datira iz 2010 godine) i verzija Prijedloga Poslovnika koju je čitala gospođa Ankica Dušević, v.d. Tajnica HPS-a. Prilikom usvajanja Poslovnika o radu izborne skupštine, a što je značajno za ovaj prigovor članak 11.  Poslovnika je usvojen koji glasi:

 

Upravni odbor bira se na 4 godine (članak 34. Statuta). Članove Upravnog odbora potvrđuje nadpolovičnom većinom, većina nazočnih na Skupštini vodeći računa o županijskoj zastupljenosti (članak 33. Statuta HPS-a).

Skupština potvrđuje člana Upravnog odbora iz pojedine Županije ukoliko isti predoči ovjeren prijedlog nadpolovične većine Udruga iz te Županije.

Skupština potvrđuje člana Upravnog odbora iz pojedine Županije ukoliko isti predoči ovjeren prijedlog kandidata jednog broja udruga, dok se druge udruge neovisno o njihovom broju nisu izjasnile niti za jednog kandidata.

Skupština neće potvrditi člana Upravnog odbora iz pojedine Županije ukoliko je prijedlog kandidata 50:50 %, već ta Županija neće imati predstavnika u Upravnom odboru dok se na dogovore udruge na nivou te Županije.“

 

NEPRAVILNOSTI U RADU IZBORNE KOMISIJE

 

Za vrijeme održavanja izbornog dijela Skupštine, Predsjednik izborne komisije, g. Sanjin Žarković, čitao je pojedinačno kandidate pojedinih Županija za članove UO HPS, a Skupština je jednog po jednog glasanjem potvrđivala.

Prilikom izbora kandidata za člana UO HPS-a iz Primorsko-goranske županije (PGŽ), g. Žarković je izjavio kako je prijedlog za kandidaturu za člana UO HPS-a iz PGŽ predalo 13 udruga. Pri tome je izjavio kako „Biopčela“, Udruga za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike iz Rijeke, nije punopravna članica HPS-a, već pridružena uz napomenu „da ona nije pčelarska udruga“. Istinitost predmetne izjave nije dokazao niti jednim dokumentom. Nadalje, izjavio je da se za kandidata Nedjeljka Mrakovčića izjasnilo 6 udruga i da je rezultat tako 50:50. Posljedično tome, g. Sanjin Žarković kao Predsjednik Izborne komisije, nije zatražio glasovanje da se navedeni kandidat potvrdi od strane Skupštine kao novi član UO HPS-a te je odluku o kandidatu prepustio za eventualni naknadni dogovor udrugama Primorsko-goranske županije.

 

Na prigovor delegata g. Nedjeljka Mrakovčića da je netočno utvrđeno činjenično stanje, pri čemu je g. Mrakovčić između ostalih predočio i ovjerenu vjerodajnicu „Biopčele“, delegatu za zastupanje i glasanje na ovoj Izbornoj Skupštini (Privitak 1), Predsjednik izborne komisije, g. Sanjin Žarković, otišao je do stola g. Ankice Dušević, v.d. Tajnice HPS-a i zatražio njezino obrazloženje statusa članstva „Biopčele“ iz Rijeke. Ankica Dušević je, pred članovima Skupštine, usmeno izjavila kako „udruga „Biopčela“ nije punopravna članica HPS-a, već pridružena jer nije pčelarska udruga.“

Predsjednik izborne komisije, g. Sanjin Žarković, je usvojio usmeno obrazloženje g. Ankice Dušević, v.d. Tajnice HPS-a te zanemario pismene dokaze g. Mrakovčića. Naglasili bismo još jednom, kako za navedeno obrazloženje v.d. Tajnice HPS-a, nije podastrijet niti jedan jedini dokaz Izbornoj Skupštini. Osim, naravno, njezine usmene izjave.

Gospođa Dušević, za čije se „vođenje“ Registra članova HPS-a nedavno jako interesirala nadležna inspekcija Ureda za opću upravu Grada Zagreba, uskratila je informaciju g. Žarkoviću kako je „Biopčela“ još 2015. godine, u HPS dostavila odluku svojih tijela o pristupanju u članstvo HPS-a (Privitak 2). Kao v.d. Tajnica, a prije i kao članica i Predsjednica Nadzornog odbora HPS-a, ona je imala zakonsku obavezu to znati i, ako je tu nešto sporno, izvijestiti Skupštinu HPS-a odmah još tijekom Skupštine HPS-a iz 2015. godine. Dakle prije četiri godine!

 

Bez obzira na opisano, naprosto je nevjerojatno kako g. Žarković nije uspio uočiti činjenicu da „Biopčela“ ima izdanu legitimnu vjerodajnicu za predmetnu Izbornu Skupštinu. Kao Predsjednik izborne komisije on je morao znati da HPS šalje obrasce vjerodajnice samo punopravnim članovima, a posebice da delegat udruge „Biopčela“, na Izbornoj Skupštini HPS-a od 07.04.2018. nije bilo tko, već tada aktualni član UO HPS-a, gospodin Đuka Petrić. Isto tako, uspio je ne vidjeti i dva krucijalna dokaza o statusu Biopčele kao pčelarske udruge u punopravnom članstvu HPS-a:

 

 • Izvod iz Registra udruga RH za udrugu „Biopčela“ gdje se pod točkom „Djelatnosti“ jasno navodi – Poljoprivreda, šifra: 4.5., dok se pod „Razradom djelatnosti“ navodi – Pčelarstvo, šifra: 4.5.2. (Privitak 3),
 • te Potvrde o uplati članarina HPS-u sa žiro računa „Biopčele“ (Privitak 4.1, Privitak 4.2).

 

Predmetni dokumenti su mu se, kao Predsjedniku Izborne komisije, također pokušali dati na uvid od strane g. Mrakovčića prilikom njegovog izlaska na govornicu Skupštine. Ostalo je na pokušaju!

 

OZBILJNI PROPUSTI OSOBE ODGOVORNE ZA UTVRĐIVANJE STATUSA ČLANSTVA

 

Potrebno je jasno naglasiti, kako je UPU PGŽ kao županijski savez Primorsko.goranske županije, u posjedu prepiske sa sa v.d. Tajnicom HPS-a, u kojoj g. Dušević iznosi tvrdnje suprotne čl. 19 Statuta HPS-a i naglašava kako „Plaćanje članarine ne znači da automatski stječete pravo sudjelovanja u odlučivanju i predlaganju“.

UPU PGŽ je na te neutemeljene navode, na službenu e-adresu HPS-a (pcelarski-savez@zg.t-com.hr), dana 04.04.2018. godine, poslalo pismeni odgovor u kojem jasno obrazlaže status svojih članova HPS-a, a posebno „Biopčele“, polazeći od premise kako se članstvo u HPS-u ostvaruje kroz plaćanje članarine HPS-a i kako je to predviđeno člankom 19. Statuta HPS-a (Privitak 5). Ovdje moramo zatražiti odgovor na dva pitanja – Zašto dostavljeni dokazi nisu podastrijeti Izbornom povjerenstvu i g. Žarkoviću, kao njegovom Predsjedniku, prilikom utvrđivanja statusa punopravnog članstva HPS-a i tko je u HPS-u odgovoran za „tumačenje“ statusa članstva?

 

S time u vezi treba istaknuti još jednu činjenicu od velike važnosti za meritum stvari u ovom predmetu. Propustom odgovorne osobe u HPS-u, nadležne za utvrđivanje statusa članova HPS-a, omogućeno je nezakonito sudjelovanje delegata Udruge pčelara „Medun“ iz Delnica u radu i odlučivanju Skupštine HPS-a. Naime, uvidom u Ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske na dan 17.04.2018., potpuno je razvidno kako ta udruga na dan Izborne skupštine HPS-a, još uvijek nije bila usklađena sa Zakonom o udrugama (Narodne novine br. 74 iz 2014. godine) i da kao takva, ne samo da ne smije raditi niti svoje osnovne djelatnosti, nego ne smije ni sudjelovati u radu i odlučivanju Izborne skupštine HPS-a u 2018. godini (Prilog 6.).

 

Iz priloženog dokumenta, vidi se kako se odgovorna osoba u toj udruzi „sjetila“ tek 26.02.2018. godine (mjesec dana prije same skupštine HPS-a u 2018.) podnijeti „Zahtjev za upis usklaðenja statuta i izborne skupštine“ sa predmetnim Zakonom. Napomenut ćemo samo kako se radilo o izbornoj Skupštini UP „Medun“ Delnice koja je održana još davne 14.06.2014. godine. Ulaskom u javni Registar udruga RH, svatko, čak i u ovom trenutku, može vidjeti kako ni do dana današnjeg ta udruga nije usklađena sa resornim zakonom.

 

Nastavno za navedeno, onaj tko je u Hrvatskom pčelarskom savezu zaprimao i kanalizirao kandidature za člana UO HPS-a iz Primorsko-goranske županije, namjerno je izostavio informaciju o nezakonitom pristupu Udruge pčelara „Medun“ Delnice Izbornoj Skupštini HPS-a od 07.04.2018. godine. Nadalje, namjerno je izostavio i informaciju o nezakonitom sudjelovanju UP „Medun“ Delnice u postupku isticanja kandidature za člana UO HPS-a. S time u vezi, tražimo od UO HPS-a utvrđivanje odgovornosti za te propuste.

 

IZBORNA PREVARA I ZAKIDANJE ZAKONSKOG PRAVA NA ZASTUPANJE

 

Ako se uzme u obzir sve navedeno, g. Nedjeljko Mrakovćčić, po statutu i zakonu, ima čak dva glasa više za svoju kandidaturu od svojeg protukandidata i, u skladu sa Zakonom, Statutom HPS-a i usvojenim Poslovnikom Izborne Skupštine HPS-a u 2018. godini, apsolutno zaslužuje momentalnu potvrdu svojeg mjesta u UO HPS-a!

 

Naglašavamo kako je ovakvim sramotnim postupanjem i opisanim nezakonitim činjenjem, jednoj pčelarskoj udruzi, punopravnoj članici HPS-a, oduzeto zakonom i Statutom HPS-a, zajamčeno pravo zastupanja i odlučivanja, a time doveden u pitanje legitimitet održanih izbora i za sva tijela Saveza. Ukoliko se pravo zastupanja na Skupštini HPS-a ostvaruje kroz vlastite odluke o udruživanju te plaćanje članarine kao statutarne obvze HPS-a, onda su „Biopčela“ i njezini članovi višestruko zakinuti u ostvarivanju toga prava!

 

S druge strane je namjerno omogućen nezakoniti pristup druge „članice“ HPS-a Izbornoj skupštini HPS-a u 2018. godini, i čime se dodatno naštetilo legitimnom izboru g. Nedjeljka Mrakovčića, kao legitimnog člana UO HPS-a iz Primorsko-goranske županije.

 

Osim navedenih činjenja koja osporavamo ovom žalbom, želimo ukazati i na još nekoliko nepravilnosti koje su evidentirane u radu Izborne Skupštine HPS-a od 07.04.2018. a zbog kojih smatramo da je nastala šteta i zakidanje naših članova u njihovim zakonom i Statutom zajamčenim pravima,:

 

NEPRAVILNOSTI U RADU RADNOG PREDSJEDNIŠTVA

 

 1. Način vođenja Skupštine od strane Predsjednika Radnog predsjedništva, koji nije dozvoljavao Statutom zajamčenu ravnopravnost u iznošenju argumenata, a čime je ozbiljno za svoja statutarna prava zakinut delegat sedam članova HPS-a iz Primorsko-goranske županije;
 2. Predlaganje dva različita prijedloga Poslovnika o radu Izborne skupštine (Predsjednik Radnog predsjedništva i v.d. Tajnica HPS-a), zbog čega je nastalo mnogo nedoumica među delegatima skupštine i posljedično, gotovo dovelo do blokade rada Izborne skupštine;
 3. Upisivanje delegata Skupštine tijekom same Skupštine, odnosno prilikom preuzimanja glasačkih listića, koje je vršila v.d. Tajnica HPS-a, a koja nije član Izborne komisije. Time je ozbiljno narušena objektivnost rada Skupštine i odgovarajuća ravnopravnost svih članova HPS-a.

Želimo naglasiti kako je, na temelju Obavijesti o održavanju izborne Skupštine HPS-a 2018 i poziva HPS-a za dostavu prijedloga kandidata za tijela HPS-a, sedam pčelarskih udruga članica HPS-a u 2017. godini iz Primorsko-goranske županije (ujedno i članica Udruženja pčelarskih udruga PGŽ), pravovremeno  dostavilo službene Odluke svojih tijela o prijedlogu kandidata koji će ih zastupati u UO HPS-a u narednom mandatnom razdoblju. Za to su sve navedene pčelarske udruge, kao punopravne članice HPS-a, predložile g. Nedjeljka Mrakovčića kako slijedi:

 1. Pčelarsko društvo Grada Čabra;
 2. Pčelarsko društvo Rab;
 3. Udruga pčelara grada Novi Vinodolski;
 4. Pčelarsko društvo „Kuš“ Grada Crikvenice i Općine Vinodolske;
 5. Udruga pčelara „Kadulja“ otok Krk;
 6. „Biopčela“, Udruga za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike, Rijeka;
 7. Pčelarska udruga Matulji – Rukavac.

Kako bismo bili u potpunosti jasni, naglašavamo kako su prethodno opisanim proizvoljnim, paušalnim i nezakonitim postupanjima, ozbiljno narušena zakonska prava gore navedenih članova HPS-a te je napravljena velika šteta ugledu i statustu i samog Hrvatskog pčelarskog saveza kao krovne pčelarske organizacije u Republici Hrvatskoj.

 

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONSKIH PRAVA

 

Nastavno na izraženu žalbu te iznesene dokaze, tražimo od novoizabranog UO HPS-a da postupi u skladu sa svojim ovlastima u cilju sankcioniranja odgovornih za napravljenu štetu. Nadalje, tražimo od UO HPS-a da poduzme i odgovarajuće mjere kako bi se ispravila učinjena teška pogreška i kako bi se omogućila potvrda g. Nedjeljka Mrakovčića, kao legitimno izabranog člana UO HPS-a i predstavljanje svojih članova iz Primorsko-goranske županije.

 

Napomenut ćemo na kraju da, ukoliko se po našoj žalbi ne bude postupilo na traženi način, bit ćemo u obavezi potražiti pravnu zaštitu od za to nadležnih državnih tijela i institucija.

 

 

U Omišlju 15.07.2018. g.

 

Predsjednik UPU PGŽ

Nedjeljko Mrakovčić  v.r.

 

U Privitku, materijalni prilozi za izražavanje pravovaljanosti žalbe:

 

1. Vjerodajnica na ime g. Đuke Petrića, za zastupanje „Biopčele“ na Izbornoj skupštini HPS-a 07.04.2018. godine (JPG,29 KB) ;

2. Odluka Skupštine „Biopčele“, Udruge za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike iz rijeke o pristupanju u članstvo Hrvatskog pčelarskog saveza od 15.02.2015.(JPG, 40 KB);

3. Ispis iz Registra udruga za „Biopčelu“, Udrugu za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike Rijeka iz čijeg je popisa jasno razvidno kako se radi o pčelarskoj udruzi u djelatnosti poljoprivrede (PDF, 130 KB);

4. Potvrde o uplati članarine na račun HPS-a provedene od strane „Biopčele“ u 2017. godini, za članove – Đuka Petrić (JPG, 27 KB), Željko Petrić (JPG, 27 KB);

5. Dopis UPU PGŽ od 04.04.2018 u kojem UPU PGŽ podastire dokaze o punopravnom članstvu udruge „Biopčela“ kao odgovor na elektronsku prepisku sa v.d. Tajnicom HPS-a (PDF, 438 KB);

6. Ispis iz Registra udruga za Udrugu pčelara „Medun“ iz Delnica iz kojeg je razvidno kako se radi o udruzi čije koja ni u 2018. godini svoje djelovanje nije uskladila sa resornim Zakonom o udrugama, NN 74/2014 (PDF, 89 KB).

 

UPUPGZ_Zalba_15.07.2018